නිවසේදි බදුන් ගතව එළවළු වගාවකට A to Z රහස් 8 ක් ( Badun gatha wagawa )

0බදුන් තුල වවනවා නම් ඉඩ හොයාගන්න එක ඉතා ලේසියි. නිවසේදී ඔබටත් බදුන් ගතව එළවළ…

source


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0