නිවසේදි බදුන් ගතව එළවළු වගාවකට A to Z රහස් 8 ක් ( Badun gatha wagawa )

0බදුන් තුල වවනවා නම් ඉඩ හොයාගන්න එක ඉතා ලේසියි. නිවසේදී ඔබටත් බදුන් ගතව එළවළ…

source