എന്റെ ചെറിയ ഒരു അക്വാപോണിക്സ് സിസ്റ്റം |Thilopiya |Mechanical filter|Grow bed

0ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിച്ച ഒരു അക്വാപോണിക്സ് സിസ്റ്റം ആണ്. മീൻ കുളത്തിലെ വെള്ളം ഫിൽറ്റർചെയ്തു ഗ്രോ …

source


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0