എന്റെ ചെറിയ ഒരു അക്വാപോണിക്സ് സിസ്റ്റം |Thilopiya |Mechanical filter|Grow bed

0ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിച്ച ഒരു അക്വാപോണിക്സ് സിസ്റ്റം ആണ്. മീൻ കുളത്തിലെ വെള്ളം ഫിൽറ്റർചെയ്തു ഗ്രോ …

source